MEDIDAS A TOMAR PARA LOS ENSAYOS CORALES ANTE EL COVID 19
Propuesta de la Confederación de Coros del País Vasco en colaboración con el
Departamento de Salud Laboral del Gobierno Vasco (Osalan) (2020)
Este documento recoge una serie de recomendaciones que la Confederación de Coros del
País Vasco sugiere para la práctica del canto coral y que han sido supervisadas y avaladas
por el departamento de Salud Laboral del Gobierno Vasco. Apelamos a la responsabilidad
individual y colectiva en esta situación tan complicada. La Confederación de Coros del País
Vasco no se hace responsable de las actuaciones particulares de los/as coralistas en el
desempeño de su actividad coral.

Existen 3 niveles de actuación que se deben seguir, en este orden:
1. Medidas organizativas: control de aforo, distribución y organización de los espacios,
distribución de los flujos de personas…
2. Medidas de protección colectiva: mamparas, incrementar ratios de ventilación…
3. Uso exclusivo de equipos de protección individual en función del riesgo y como última
medida entre la persona y el riesgo, tras haber tomado previamente las medidas
organizativas y colectivas antes citadas.
En determinados casos, cuando a pesar de que se hayan tomado todas las medidas descritas,
no se pueda asegurar la protección de las personas, y tras la evaluación del riesgo por parte
del servicio de prevención, éste podrá indicar el uso y tipo de protección adecuada. En este
caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de dichos
equipos de protección
Sobre el lavado de manos, hay que facilitar el lavado frecuente de manos con agua y jabón,
y el secado con toallitas de papel desechables. Si no se puede disponer de agua y jabón
se suministrarán soluciones hidroalcohólicas. En este caso, se deberá facilitar la
disponibilidad y el acceso a soluciones hidroalcohólicas para practicar una higiene de
manos frecuente.

DESCARGAR COMPLETO: PLAN-KORALA-PLAN-CORAL-COVID19-2020 (PDF)

COVID 19AREN AURREAN ABESBATZEN ENTSEGUETARAKO HARTU BEHARREKO
NEURRIAK
Euskal Herriko Abesbatzen Federazioaren proposamena, Laneko Segurtasun eta
Osasunerako Euskal Erakundearen (Osalan) laguntzaz (2020)

Dokumentu honek Euskal Herriko Abesbatzen Elkarteak kantu korala egiteko proposatzen
dituen gomendio batzuk biltzen ditu. Gomendio horiek Laneko Segurtasun eta
Osasunerako Euskal Erakundeak gainbegiratu eta bermatu ditu. Egoera zail honetan,
erantzukizun indibiduala eta kolektiboa eskatzen dugu. Euskal Herriko Abesbatzen
Elkarteak ez ditu bere gain hartuko hemen jasotako gomendioen arabera gauzatu eta/edo
ezar daitezkeen ekintzak.

3 jarduketa-maila daude, ordena honetan bete beharrekoak:
1. Antolaketa-neurriak: edukieraren kontrola, espazioen banaketa eta antolaketa,
pertsona-fluxuen banaketa…
2. Babes kolektiborako neurriak: manparak, aireztapen-ratioak handitzea…
3. Arriskuaren arabera, eta azken neurri gisa, norbera babesteko ekipamenduen
erabilera esklusiboa pertsonaren eta arriskuaren artean, aurrez aipatutako
antolaketa- eta talde-neurriak hartu ondoren.
Kasu batzuetan, nahiz eta azaldutako neurri guztiak hartu pertsonen babesa ezin bada
bermatu, eta prebentzio-zerbitzuak arriskua ebaluatu ondoren, zerbitzu horrek adierazi ahal
izango du zein erabilera eta babes-mota diren egokiak. Kasu horretan, pertsona guztiek
babes-ekipamendu horiek behar bezala erabiltzeko prestakuntza eta informazioa izan
beharko dute.
Eskuak garbitzeari dagokionez, eskuak urarekin eta xaboiarekin garbitu behar dira maiz, eta
erabili eta botatzeko paperezko eskuoihaltxoekin lehortu behar dira. Ezin bada urik eta
xaboirik eduki, soluzio hidroalkoholikoak emango dira. Kasu horretan, eskuak maiz
garbitu ahal izateko disoluzio hidroalkoholikoak jarri behar dira eskura.